top of page

...an end of year roundup from your pub 

Welcome to the final newsletter of 2023. Our roundup of what has been accomplished along with everything still to come before we enter 2024. 

 

Pub Management Update: 

 

It’s been a fantastic 4 months since opening the Salusbury under a community ownership and we thought what better way to end the year than to look back over our initial business plan and highlight some of the things that we set out and have achieved: 

 • We set out to own and maintain the Salusbury Arms for a benefit of the community, provide an active and inclusive social hub. Through opening the pub, with regular working hours we have provided a space for clubs and for the community. We have welcomed regular clubs such as darts, dominoes, choirs and ukelele. Along with the reintroduction of a quiz night. 

 • We set out to provide additional services to the community and visitors, for which we are on week 3 of the “caffi”. Now supplying cakes, teas, and coffees each weekend. In conjunction with the coffee shop, a grant totalling £7,572 was awarded to the Salusbury Arms and we will be investing with this in the new year.  

 • Finally, regarding a food offering. In November we received applications for the role of “cook in charge” and in the first week of December we received acceptance from our chosen applicant. Chris, our new chef, joins the team on December 8th, working with the management team to bring a food offering through the latter part of December with further plans of building a full menu for the new year – watch this space!  

 

We are striving to ensure we meet our aims and values that were set out, and we look forward to 2024 being a great success. 

 

Events and dates for the diary: 

 

Thank you to everyone who attended and supported any of our events from this year. Over the last few months, we have had: Community Apple Pressing, the relaunch night back in October with entertainment from Kyle and Christian Parry. We welcomed, local band, 6 Ton Dog in November which we received great feedback from those who enjoyed both the English and Welsh singing. For which on both nights we welcomed Bonni’s Pizza truck who supplied visitors with Pizzas. We also had Kate Waterhouse bring her floristry skills to the pub and held a wreath making class – which was an early sell out.  

 

As for the rest of 2023, we still have a lot planned: 

 • December 16th, we have Twiddle Horse Racing from 7pm with proceeds going to St Kentigerns Hospice. Please be aware, all bets are to be taken with cash only. 

 • December 20th, is quiz night with our quizmaster Eryl from 7pm 

 • December 31st, to bring in the new year we welcome back entertainment from Kyle Parry (we have our late licence to stay open until 1am). 

 

Then heading into 2024, we have already set out the following and will be promoting further in the coming weeks: 

 • January 10th, open mic night. We welcome anyone to bring their own instruments and perform throughout the night. The piano is also having a tune and will be available for anyone wishing to tickle the ivories.  

 • January 17th, first quiz night of 2024, organised by Jane and Phil from 7pm. 

 • January 21st, an evening with Dani Robertson, the author of “All through the night: Why our lives depend on dark skies”.   

 

If you have any further suggestions or wish to get involved with organising, or even hosting, then please get in touch. 

 

We also thank those who have used the Salusbury as a venue for your own events, and should you wish for any of these to be promoted/publicised, then please let us know and we will be able to share on our social channels.  

 

Financial Update: 

 

The first 3 months trading has been very successful, with sales up almost 70% in November and December compared to the first month of opening. Day to day running costs are slightly lower than forecast, and overall, in the first quarter of trading we have made around £4,500 profit. 

  

As the COF funding included £25k towards initial setup costs and costs associated with the purchase, we have been able to make a lot of necessary improvements to the pub immediately, which is fantastic. We also received a further £7,572 grant from the government to buy a coffee machine, office equipment and help with the costs of training courses for volunteers. We have spent around £4,800 of the COF funding on legal costs associated with the purchase, and a further £6,000 on getting compliant with fire safety, electrically as well as bringing the roof, kitchen, and bar area up to standard, purchasing necessary signage, bar ware and general set up supplies. 

  

Once this is all considered, alongside the roughly £3,400 of costs of depreciation on assets purchased, the final P&L for the first quarter is showing a £9,700 loss.  

 

If anyone would like more information on this, Lexi will be available on the TCP email before Christmas, or in person in the new year to run through the figures in more detail. 

 

Volunteer Support: 

 

January 2nd to January 9th, we will be closing the pub. January is predicted to be one of hospitalities quietest months and so we have taken the initiative to refurbish areas of the pub during this time. It will include but not be limited to decorating and repainting the front of house areas along with the cellar. 

 

We will be recruiting volunteers in the coming weeks to help with painting during this week – so keep your eyes open for our call for help.  

 

Final words: 

 

Thank you again for your ongoing support of our community pub, we can’t do it without you. We have had an amazing second half of 2023. Cheers to 2024! 

  

Many Thanks   

Your Management Committee  

 

 

 

…crynodeb diwedd blwyddyn o'ch tafarn 

 

Croeso i gylchlythyr olaf 2023. Ein crynodeb o'r hyn sydd wedi'i gyflawni ynghyd â phopeth sydd i ddod cyn i ni gyrraedd 2024. 

 

Diweddariad Rheoli Tafarn: 

 

Mae wedi bod yn 4 mis gwych ers agor Salusbury o dan berchnogaeth gymunedol ac fe wnaethom feddwl pa ffordd well o ddiwedd y flwyddyn nag edrych yn ôl dros ein cynllun busnes cychwynnol a thynnu sylw at rai o’r pethau yr ydym wedi’u nodi ac wedi’u cyflawni: 

 • Ein nod oedd bod yn berchen ar y Salusbury Arms a'i gynnal er budd y gymuned, gan ddarparu canolbwynt cymdeithasol gweithgar a chynhwysol. Trwy agor y dafarn, gydag oriau gwaith rheolaidd rydym wedi darparu gofod ar gyfer clybiau ac ar gyfer y gymuned. Rydym wedi croesawu clybiau rheolaidd fel dartiau, dominos, corau ac ukelele. Ynghyd ag ailgyflwyno noson gwis. 

 • Aethom ati i ddarparu gwasanaethau ychwanegol i'r gymuned ac ymwelwyr, yr ydym ar wythnos 3 o'r “caffi” ar eu cyfer. Nawr yn cyflenwi cacennau, te, a choffi bob penwythnos. Ar y cyd â’r siop goffi, dyfarnwyd grant o £7,572 i’r Salusbury Arms a byddwn yn buddsoddi gyda hwn yn y flwyddyn newydd. 

 • Yn olaf, ynghylch bwyd-offrwm. Ym mis Tachwedd derbyniasom geisiadau ar gyfer rôl “cogydd â gofal” ac yn ystod wythnos gyntaf mis Rhagfyr cawsom dderbyniad gan yr ymgeisydd a ddewiswyd gennym. Bydd Chris, ein cogydd newydd, yn ymuno â’r tîm ar Ragfyr 8fed, gan weithio gyda’r tîm rheoli i ddod ag offrwm bwyd drwy ddiwedd mis Rhagfyr gyda chynlluniau pellach i adeiladu bwydlen lawn ar gyfer y flwyddyn newydd! 

 

Rydym yn ymdrechu i sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau a’n gwerthoedd a osodwyd, ac edrychwn ymlaen at weld 2024 yn llwyddiant mawr. 

 

Digwyddiadau a dyddiadau ar gyfer y dyddiadur: 

 

Diolch i bawb a fynychodd ac a gefnogodd unrhyw un o’n digwyddiadau o’r flwyddyn hon. Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi cael: Community Apple Pressing, y noson ail-lansio nôl ym mis Hydref gydag adloniant gan Kyle a Christian Parry. Croesawyd 6 Ton Dog, y band lleol, ym mis Tachwedd a chawsom adborth gwych gan y rhai oedd yn mwynhau canu Cymraeg a Saesneg. Ar y ddwy noson fe wnaethom groesawu lori Bonni Pizza a roddodd Pizzas i ymwelwyr. Cawsom hefyd Kate Waterhouse yn dod â’i sgiliau blodeuwriaeth i’r dafarn a chynnal dosbarth gwneud torchau – a oedd wedi gwerthu pob tocyn yn sydyn iawn. 

 

O ran weddill 2023, mae gennym lawer wedi'i gynllunio o hyd: 

 • Rhagfyr 16eg, mae gennym Rasio Ceffylau Twiddle o 7pm gyda'r elw yn mynd i Hosbis St Kentigerns. Byddwch yn ymwybodol, mae pob bet i'w gymryd gydag arian parod yn unig. 

 • Rhagfyr 20fed, yw noson gwis gyda'n cwis feistr Eryl o 7pm 

 • Rhagfyr 31ain, i ddod â'r flwyddyn newydd i mewn rydym yn croesawu adloniant yn ôl gan Kyle Parry (mae gennym ein trwydded hwyr i aros ar agor tan 1 y bore). 

 

Gan anelu at 2024, rydym eisoes wedi nodi’r canlynol a byddwn yn hyrwyddo ymhellach yn yr wythnosau nesaf: 

 • Ionawr 10fed, noson meic agored. Mae croeso i unrhyw un ddod â’u hofferynnau eu hunain a pherfformio drwy’r nos. Mae'r piano hefyd yn cael alaw a bydd ar gael i unrhyw un sydd am ogleisio'r ifori. 

 • Ionawr 17eg, noson gwis gyntaf 2024, wedi'i threfnu gan Jane a Phil o 7pm. 

 • Ionawr 21ain, noson yng nghwmni Dani Robertson, awdur “Ar hyd y nos: Pam mae ein bywydau yn dibynnu ar awyr dywyll”. 

 

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau pellach neu os hoffech gymryd rhan mewn trefnu, neu hyd yn oed gwestio, yna cysylltwch â ni. 

 

Diolchwn hefyd i’r rhai sydd wedi defnyddio’r Salusbury fel lleoliad ar gyfer eich digwyddiadau eich hun, ac os hoffech i unrhyw un o’r rhain gael eu hyrwyddo/hysbysebu, yna rhowch wybod i ni a byddwn yn gallu rhannu ar ein sianeli cymdeithasol. 

 

Diweddariad Ariannol: 

 

Mae'r masnachu 3 mis cyntaf wedi bod yn llwyddiannus iawn, gyda gwerthiant i fyny bron i 70% ym mis Tachwedd a Rhagfyr o'i gymharu â mis cyntaf agor. Mae costau rhedeg o ddydd i ddydd ychydig yn is na’r hyn a ragwelwyd, ac yn gyffredinol, yn chwarter cyntaf y masnachu rydym wedi gwneud tua £4,500 o elw. 

Gan fod y cyllid cronfa cyllid gymuedol yn cynnwys £25k tuag at gostau sefydlu cychwynnol a chostau’n gysylltiedig â’r pryniant, rydym wedi gallu gwneud llawer o welliannau angenrheidiol i’r dafarn ar unwaith, sy’n wych. Cawsom hefyd grant pellach o £7,572 gan y llywodraeth i brynu peiriant coffi, offer swyddfa a chymorth gyda chostau cyrsiau hyfforddi gwirfoddolwyr. Rydym wedi gwario tua £4,800 o’r swm cronfa cyllid gymuedol ar gostau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r pryniant, a £6,000 arall ar gydymffurfio â diogelwch tân, yn drydanol yn ogystal â dod â’r to, y gegin a’r bar i fyny i’r safon, gan brynu’r arwyddion angenrheidiol. , nwyddau bar a chyflenwadau sefydlu cyffredinol. 

Unwaith y bydd hyn i gyd wedi'i ystyried, ochr yn ochr â thua £3,400 o gostau dibrisiant ar asedau a brynwyd, mae'r elw a cholled derfynol ar gyfer y chwarter cyntaf yn dangos colled o £9,700. 

Os hoffai unrhyw un gael rhagor o wybodaeth am hyn, bydd Lexi ar gael ar e-bost TCP cyn y Nadolig, neu yn bersonol yn y flwyddyn newydd i fynd drwy’r ffigurau’n fanylach. 

 

Cefnogaeth Gwirfoddolwyr: 

 

Ionawr 2 i Ionawr 9fed, byddwn yn cau'r dafarn. Mae disgwyl i fis Ionawr fod yn un o’r misoedd tawelaf o ran lletygarwch ac felly rydym wedi cymryd yr awenau i adnewyddu ardaloedd o’r dafarn yn ystod y cyfnod hwn. Bydd yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i addurno ac ail-baentio ardaloedd blaen y tŷ ynghyd â'r seler. 

 

Byddwn yn recriwtio gwirfoddolwyr yn ystod yr wythnosau nesaf i helpu gyda phaentio yn ystod yr wythnos hon – felly cadwch eich llygaid ar agor am ein galwad am help. 

 

Geiriau terfynol: 


Diolch eto am eich cefnogaeth barhaus i’n tafarn gymunedol, ni allwn ei wneud heboch chi. Rydym wedi cael ail hanner anhygoel o 2023. Llongyfarchiadau i 2024! 

 

Diolch yn fawr 

Eich Pwyllgor Rheoli 

Yorumlar


bottom of page