top of page

October and what's to come...

As you are all hopefully aware, the pub relaunch night is planned for this Saturday, 21st October. There will be live music from 7.30pm by Kyle and Christian Parry, sons of the greatly missed ‘Dave the Post’ who entertained during many a night in the Salusbury, and food from Bonni’s pizza served between 6 and 9pm. We also welcome you as investors to come and ‘meet your committee’ between 5 and 6pm for a chance to ask us any questions you may have or to get an update on other activities we are undertaking. We are keen to hear any of your suggestions either during the evening or you can pop them in our new suggestions box inside the pub.


Call for Volunteers:

As part of the relaunch night we are looking for volunteers to help with glass collecting and other activities.

We are also looking for volunteers to help paint the kitchen next week, from Monday 23rd October.

Please let us know whether you can help via email, by contacting Drew at the pub, or by letting one of the committee members know.


Name the rooms:

We feel the room names at the pub need updating and we would love to get your input. Please could you let us know any suggestions for names either via email, during the relaunch night or pop them in our suggestion box inside the pub. Names will then be decided via a vote.


We are recruiting:

As part of the initiative to get food served again at the pub we are looking to hire a part time cook/chef. The hours and days are still to be agreed but the person would need to be either Level 3 Food Hygiene certified or willing to undertake the training for which some funding may be available. If you or anyone you know is interested, please let us know.


Future events:

We are very glad to tell you that we have begun to plan a number of events at the pub over the coming weeks and months with many more to follow:


- Saturday 21st October: Relaunch night and ‘meet your committee’

- Wednesday 25th October: Pub quiz night from 7pm with new quiz master Eryl Jones

- Saturday 25th November: Live music from ‘6 Ton dog’ who will play a mixture of cover songs in both English and Welsh.

- Wednesday 6th December: Christmas wreath making hosted by Kate from Waterhouse flowers 3-5pm, £40 per person including refreshments. Places are going very quickly, so please contact Kate on 01352 219834 to book your space.

- Saturday 16th December: Charity Twiddle Horse Racing Night in aid of St.Kentigerns Hospice. Twiddle horse racing involves a race track, and small wooden horses on sleds or wheels attached to a piece of string. The ‘jockeys’, at the finish line, ‘twiddle’ a spindle to wind in the string attached to their horse, the faster they ‘twiddle’ the faster the horse goes. People can then place ‘bets’ on the winner for each race with the pot being shared 50/50 between those that backed the winner and the charity. We are looking for sponsors of races who will have the races named after them (£50 per race or £100 for the main event) and also sponsors of horses (£10 per horse) who can then nominate a ‘jockey’ and name their horse whatever they like. Prizes for winning horses will be given. For more information or to sponsor a horse or race please contact TremTwiddleRace@outlook.com or Andy on 07515887485.


New phone number:

The pub now has a new phone number and WIFI. The WIFI name is ‘TheSalusburyArms’ and the password is ‘buyadrinkfirst’. The new phone number is 07863209736.

We look forward to seeing you on Saturday,

Many thanks,

The Management Committee

-------------------------------------------------------------------------------------…ychydig o ddiweddariadau o'r dafarn

Fel y gwyddoch obeithio, mae noson ail-lansio’r dafarn wedi’i threfnu ar gyfer dydd Sadwrn yma, 21ain Hydref. Bydd cerddoriaeth fyw o 7.30pm ymlaen gan Kyle a Christian Parry, meibion y ‘Dave the Post’ y bu colled fawr ar ei ôl ac a fu’n adlonni yn ystod sawl noson yn y Salusbury. Bydd bwyd ar gael o 'Bonni's Pizza' yn cael ei weini rhwng 6 a 9pm. Rydym hefyd yn eich croesawu chi fel buddsoddwyr i ddod i ‘gwrdd â’ch pwyllgor’ rhwng 5 a 6pm i gael cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych neu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau eraill yr ydym yn ymgymryd â nhw. Rydym yn awyddus i glywed unrhyw rai o’ch awgrymiadau naill ai yn ystod y noson neu gallwch eu rhoi yn ein blwch awgrymiadau newydd y tu mewn i’r dafarn.


Galwad am Wirfoddolwyr:

Fel rhan o'r noson ail-lansio rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda chasglu gwydr a gweithgareddau eraill.

Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i beintio’r gegin wythnos nesaf, o ddydd Llun 23ain Hydref.

Rhowch wybod i ni a allwch chi helpu drwy e-bost, drwy gysylltu â Drew yn y dafarn, neu drwy roi gwybod i un o aelodau’r pwyllgor.


Enwch yr ystafelloedd:

Teimlwn fod angen diweddaru enwau'r ystafelloedd yn y dafarn a byddem wrth ein bodd yn cael eich mewnbwn. A fyddech cystal â rhoi gwybod i ni am unrhyw awgrymiadau am enwau naill ai drwy e-bost, yn ystod y noson ail-lansio neu eu rhoi yn ein blwch awgrymiadau y tu mewn i’r dafarn. Bydd enwau wedyn yn cael eu penderfynu drwy bleidlais.


Rydym yn recriwtio:

Fel rhan o'r fenter i gael bwyd wedi'i weini eto yn y dafarn rydym am logi cogydd/cogydd rhan amser. Mae'r oriau a'r diwrnodau eto i'w cytuno ond byddai angen i'r person fod naill ai â thystysgrif Hylendid Bwyd Lefel 3 neu'n fodlon ymgymryd â'r hyfforddiant y gallai fod rhywfaint o arian ar gael ar ei gyfer. Os oes gennych chi neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod diddordeb, rhowch wybod i ni.


Digwyddiadau yn y dyfodol:

Rydym yn falch iawn i ddweud wrthych ein bod wedi dechrau cynllunio nifer o ddigwyddiadau yn y dafarn dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf gyda llawer mwy i ddilyn:


- Dydd Sadwrn 21 Hydref: Noson ail-lansio a ‘cwrdd â’ch pwyllgor’

- Nos Fercher 25ain Hydref: Noson gwis tafarn o 7pm gyda'r cwis feistr newydd Eryl Jones

- Dydd Sadwrn 25 Tachwedd: Cerddoriaeth fyw gan ‘6 Ton dog’ a fydd yn chwarae cymysgedd o ganeuon clawr yn y Gymraeg a’r Saesneg.

- Dydd Mercher 6 Rhagfyr: Gwneud plethdorch Nadolig dan ofal Kate o 'Waterhouse Flowers' 3-5pm, £40 y pen gan gynnwys lluniaeth. Mae lleoedd yn mynd yn gyflym iawn, felly cysylltwch â Kate ar 01352 219834 i gadw lle.

- Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr: Noson Rasio Ceffylau Troellog Elusennol er budd Hosbis St.Kentigerns. Mae rasio ceffylau troellog yn cynnwys trac rasio, a cheffylau pren bach ar slediau neu olwynion ynghlwm wrth ddarn o linyn. Mae’r ‘joci’, ar y llinell derfyn, yn ‘troi’ gwerthyd i weindio yn y cortyn sydd ynghlwm wrth eu ceffyl, y cyflymaf y byddan nhw’n ‘troi’ y cyflymaf mai’r ceffyl yn mynd. Yna gall pobl osod ‘betiau’ ar enillydd pob ras gyda’r pot yn cael ei rannu 50/50 rhwng y rhai a gefnogodd yr enillydd a’r elusen. Rydym yn chwilio am noddwyr y rasys fydd yn cael eu henwi ar eu hôl (£50 y ras neu £100 ar gyfer y prif ddigwyddiad) a hefyd noddwyr ceffylau (£10 y ceffyl) a all wedyn enwebu 'joci' ac enwi eu ceffyl beth bynnag maen nhw'n ei hoffi. Rhoddir gwobrau ar gyfer ceffylau buddugol. Am fwy o wybodaeth neu i noddi ceffyl neu ras cysylltwch â TremTwiddleRace@outlook.com neu Andy ar 07515887485.


Rhif ffôn newydd a WIFI:

Bellach mae gan y dafarn rif ffôn newydd a WIFI. Yr enw WIFI yw ‘TheSalusburyArms’ a’r cyfrinair yw ‘buyadrinkfirst’. Y rhif ffôn newydd yw 07863209736.

Edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Sadwrn,

Diolch yn fawr,

Y Pwyllgor Rheoli

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page