top of page

A letter from MP Dr James Davies

Dear resident,


You may be aware that, through the tireless efforts of a number of individuals in the area, plans have been put together purchase the Salusbury Arms for the community. The ambition is to not only save a valuable facility, but to create a community hub, that is owned and managed by local people.


I have been pleased to meet and provide advice to the project leaders, and whilst in attendance at the public meeting in November, I saw first-hand the heartening degree of support expressed by local people for this project.


Following the meeting, an application for £175,000 was submitted to the UK Community Ownership fund. If successful, this would cover half of the purchase price and initial operating costs.


In order to raise further funds, a Share Offer will be launched. The Share Offer will be open for six weeks with a target to raise £200,000. I would encourage all of these keen to support the project to attend the launch, which will be held at the Salusbury Arms at 6:30 pm on Saturday 18th February. There will be copies of the Share Offer prospectus available and members of steering group will be on hand to answer any questions. Food and entertainment will also be provided. For further information please visit: https://www.tremeirchioncommunitypub.org/


This is a once in a lifetime opportunity for the community to purchase the Salusbury Arms and ensure that it is run for the community by the community.


I congratulate all those who have taken the project so far already and look forward to helping bring it to fruition.


If you have any questions or would like to discuss any other matter with me, please do not hesitate to contact my office.


Yours Faithfully

Dr James Davies MPAnnwyl breswylydd,


Efallai eich bod yn gwybod yn barod bod cynlluniau ar y gweill, diolch i ymdrechion diflino gan nifer o unigolion yn yr ardal, i brynu'r Salusbury Arms i'r gymuned. Yr uchelgais yw nid yn unig achub cyfleuster gwerthfawr ond hefyd greu canolfan gymunedol dan berchnogaeth a rheolaeth pobl leol.


Rwyf wedi cael y pleser o gwrdd a rhoi cyngor i arweinwyr y prosiect, a thra'r oeddwn yn y cyfarfod cyhoeddus ym mis Tachwedd, gwelais a'm llygaid fy hun y raddfa galonogol o gefnogaeth sydd gan bobl leol i'r prosiect hwn.


Yn dilyn y cyfarfod, cyflwynwyd cais am £175,000 i Gronfa Berchnogaeth Gymunedol y DU. Os bydd y cais yn llwyddo, byddai hyn yn talu hanner y pris prynu a'r costau gweithredu cychwynnol.


I godi rhagor o arian, bydd Cynnig Cyfranddaliadau'n cael ei lansio. Bydd y Cynllun Cyfranddaliadau hwn yn agored am chwe wythnos, a'r targed yw codi £200,000. Byddwn yn annog pawb sy'n awyddus i gefnogi'r prosiect ifynd i'r lansiad yn y Salusbury Arms am 6:30 pm Nos Sadwrn 18 Chwefror. Bydd cop"iau o'r prosbectws Cynnig Cyfranddaliadau ar gael a bydd aelodau'r grwp llywio wrth law i ateb unrhyw gwestiynau. Bydd bwyd ac adloniant yno hefyd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.tremeirchioncommunitypub.org/


Mae hwn yn gyfle unwaith mewn bywyd i'r gymuned brynu'r Salusbury Arms a sicrhau ei fed yn cael ei redeg gan y gymuned ar gyfer y gymuned.


Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cymryd y prosiect mor bell yn barod ac rwy'n edrych ymlaen at helpu i'w wneud yn llwyddiant.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod unrhyw fater arall gyda mi, mae croeso i chi gysyiltu a'm swyddfa.


Yn gywir,

Dr James Davies AS
Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page