top of page

September Roundup


An update on what has been happening this month….


Welcome to our latest newsletter, something of which we are hoping to deliver to you each month for the remainder of the year. It’s been a very busy year to date, and we hope that in providing you with monthly updates, we can keep you informed of what we have planned.


We hope you have enjoyed the summer months this year, with plenty of sun around to get us all up and active and enjoying the great outdoors. Here at the Salusbury, we’ve certainly made the most of it. We recently completed the first of hopefully many volunteer dates; clearing the outside areas, and enjoying the pub garden.


Granted it was on some of the hottest days of the year, but the enthusiasm from those involved was wonderful and the areas surrounding are now looking much better. Now we head into the autumn months, no doubt much of our efforts will be focused on the inside the pub.


Pub Management Update:


As you were made aware in previous communication, the opening hours for the pub have now been agreed and communicated out – these are visible on all social media platforms, google searches as well as the A-Board outside the front door (for as long as the wind is on our side anyway).


We envisage these hours to remain the same for the foreseeable future, however, the management committee are looking to review these periodically; based on demand and future ventures the pub wishes to take on, these can then be updated.


Any changes to opening hours will be communicated out to shareholders, mailing list and via all social media channels.


Specifically on pub management, Drew took a well – earned, planned holiday this month, and you may also have noticed a few changes have taken place behind the bar. Some new faces behind the bar, but friendly faces from around the village, as we welcome and trial our first of 4 volunteer shifts; the management committee have each taken a trial shift with a few additional volunteers. This will help the mapping of the volunteer programmes and we thank everyone for the patience while some of us who are still getting to grips with pulling pints.


Many that have visited this month will now be aware that we have implemented our new Point of Sale (POS) system trial, to take orders and for setting tabs. This is what the tablet behind the bar is for. You may have also received the text message if you opted for confirmation receipts. We’re having great feedback on this and feel it is an improvement.


This system will not only allow us to take orders but consolidate sales and allow for the management to report on sales more concisely for our shareholders. It will also be a method for our volunteers to take orders without the need to writing orders on paper, or forgetting when the pub can get busy.


Coffee Shop:


The Management Committee are currently working through the different options and suppliers in order to source and purchase the most suitable machine for the new Caffi @ The Salusbury. We are looking at installing a Bean to Cup machine which provides good coffee but is also user friendly .


We are looking at which food options we will provide. Our menu will increase once the kitchen goes live.


We are calling for VOLUNTEERS to put their names forward for serving in the CAFFI @ THE SALUSBURY. ( We thought we would keep the name simple so there is no confusion as to what it is; and if/when there is any future shop etc . they can be named along the same lines).


Dog Policy:


You may also notice when entering the pub, we have now introduced a dog policy. Following much feedback, we have decided to implement a policy to help welcome our four-legged friends into the pub, in a way that suits all.


To ensure harmony with non-dog owners; we just ask that you please take a couple of minutes to read through a few requests so that we can ensure a happy visit for everyone – we have also published this on our website if you wish to read in advance to attending.


We love being a pet friendly establishment and we plan to continue in this way.


Financial update:


We would like to give you a brief update on finances – As you are aware we secured the COF Funding of £175,000 and also raised £197,500 via the share offer. This gave us enough to purchase the pub, assets and give us some working capital to start with.


We are doing weekly detailed cash flow and forecasting, and are confident with the current trade and purchasing plans, that we will continue to be in a healthy financial position for the foreseeable.


Volunteering:


Thank you to everyone who has shown interest into the volunteer programmes we are setting up. Our list is growing, and the support is hugely welcomed.


If you want to see how some of the most recent volunteer days have gone, you can check our more frequent updates on the website: or via social media channels – we’re now on both Facebook, and Instagram.


Please know that, should you wish to put your name forward for volunteering in any aspect, you can apply to our volunteer mailing list on the website https://www.tremeirchioncommunitypub.org/howtosupport.


Alternatively, if you drop into the pub, you can pass your details onto Drew.


Please be aware that to volunteer within the pub, you will need to undergo some basic training. This training will cover everything from, general health and safety, fire procedures, handling of cleaning chemicals and quite importantly the “Challenge 25” policy. Along with all the dos and don’ts you will be asked to sign documents to state you understand the responsibilities.


If you have any queries on this or want to know more, then please email us and the team will get back to you: TremeirchionCommunityPub@outlook.com.


TAFARN GYMUNEDOL SALUSBURY ARMS


Cylchlythyr Medi


Diweddariad ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd y mis hwn….


Croeso i'n cylchlythyr diweddaraf, rhywbeth yr ydym yn gobeithio ei ddosbarthu i chi bob mis am weddill y flwyddyn. Mae hi wedi bod yn flwyddyn brysur iawn hyd yma, a gobeithiwn, wrth roi diweddariadau misol i chi, y gallwn roi gwybod i chi am yr hyn rydym wedi’i gynllunio.


Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau misoedd yr haf eleni, gyda digon o haul o gwmpas i'n cael ni i gyd i fod yn egnïol a mwynhau'r awyr agored. Yma yn y Salusbury, rydym yn sicr wedi gwneud y gorau ohono. Yn ddiweddar fe wnaethom gwblhau y cyntaf, o nifer gobeithio, o'n dyddiadau o wirfoddoli; clirio’r mannau tu allan, a mwynhau gardd y dafarn.


Yn ganiataol ei fod ar rai o ddiwrnodau poethaf y flwyddyn, ond roedd brwdfrydedd y rhai a gymerodd rhan yn wych ac mae'r ardaloedd o gwmpas bellach yn edrych yn llawer gwell. A ninnau bellach yn mynd i mewn i fisoedd yr hydref, yn ddiau bydd llawer o'n hymdrechion yn canolbwyntio ar y tu mewn i'r dafarn.


Diweddariad Rheoli’r Dafarn:


Fel y’ch hysbyswyd mewn gohebiaeth flaenorol, mae oriau agor y dafarn bellach wedi eu cytuno a’u rhanu allan - mae y rhain i’w gweld ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol, chwiliadau Google yn ogystal â’r Bwrdd-A y tu allan i’r drws ffrynt (cyhyd ag mae'r gwynt ar ein hochr ni beth bynnag).


Rhagwelwn y bydd yr oriau hyn yn aros yr un fath am y dyfodol agos, fodd bynnag, mae'r pwyllgor rheoli am adolygu y rhain o bryd i'w gilydd; yn seiliedig ar alw a mentrau yn y dyfodol y mae'r dafarn yn dymuno ymgymryd â nhw, gellir diweddaru'r rhain wedyn.


Bydd unrhyw newidiadau i oriau agor yn cael eu cyfleu i gyfranddalwyr, rhestr bostio a thrwy'r holl sianeli cyfryngau cymdeithasol.


Yn arbennig ar reoli tafarndai, cymerodd Drew wyliau haeddiannol y mis hwn, ac efallai eich bod hefyd wedi sylwi bod ychydig o newidiadau wedi digwydd y tu ôl i'r bar. Rhai wynebau newydd y tu ôl i'r bar, ond wynebau cyfeillgar o bob rhan o'r pentref, wrth i ni groesawu a threialu ein shifft gwirfoddolwyr cyntaf o 4, mae'r pwyllgor rheoli wedi cymryd shifft brawf yr un gydag ychydig o wirfoddolwyr ychwanegol. Bydd hyn yn helpu i fapio’r rhaglenni gwirfoddolwyr a diolchwn i bawb am yr amynedd tra bod rhai ohonom yn dal i fynd i’r afael â thynnu peintiau.


Bydd llawer sydd wedi ymweld y mis hwn yn ymwybodol ein bod wedi gweithredu ein system treial Pwynt Gwerthu (POS) newydd, i gymryd archebion ac ar gyfer gosod tabiau. Dyma beth yw pwrpas y dabled tu ôl i'r bar. Efallai eich bod hefyd wedi derbyn y neges destun os gwnaethoch ddewis derbynebau cadarnhau. Rydym yn cael adborth gwych ar hyn ac yn teimlo ei fod yn welliant.


Bydd y system hon nid yn unig yn caniatáu i ni gymryd archebion ond hefyd yn atgyfnerthu gwerthiant ac yn caniatáu i'r rheolwyr adrodd ar werthiannau'n fwy cryno i'n cyfranddalwyr. Bydd hefyd yn ddull i’n gwirfoddolwyr gymryd archebion heb fod angen ysgrifennu archebion ar bapur, nac anghofio pan gall y dafarn fynd yn brysur.


Siop goffi:


Mae'r Pwyllgor Rheoli ar hyn o bryd yn gweithio drwy'r gwahanol opsiynau a chyflenwyr er mwyn dod o hyd i'r peiriant mwyaf addas a'i brynu ar gyfer y Caffi @ The Salusbury. Rydym yn edrych ar osod peiriant Bean to Cup sy'n darparu coffi da ond sydd hefyd yn hawdd ei ddefnyddio.


Rydym yn edrych ar ba opsiynau bwyd y byddwn yn eu darparu. Bydd ein bwydlen yn cynyddu unwaith y bydd y gegin ar waith.


Rydym yn galw ar WIRFODDOLWYR i roi eu henwau ymlaen ar gyfer gwasanaethu yn y CAFFI @ THE SALUSBURY. (Roeddem yn meddwl y byddem yn cadw'r enw'n syml fel nad oes unrhyw ddryswch ynghylch beth ydyw; ac os/pryd y bydd unrhyw siop yn y dyfodol ac ati . gellir eu henwi ar yr un llinellau).


Polisi Cŵn:


Efallai y byddwch hefyd yn sylwi wrth fynd i mewn i'r dafarn, ein bod bellach wedi cyflwyno polisi cŵn. Yn dilyn llawer o adborth, rydym wedi penderfynu rhoi polisi ar waith i helpu i groesawu ein ffrindiau pedair coes i’r dafarn, mewn ffordd sy’n addas i bawb.


Er mwyn sicrhau cytgord â pherchnogion nad ganddynt gŵn; gofynnwn i chi gymryd ychydig funudau i ddarllen trwy ychydig o geisiadau fel y gallwn sicrhau ymweliad hapus i bawb - rydym hefyd wedi cyhoeddi hwn ar ein gwefan os ydych am ddarllen ymlaen llaw cyn mynychu'r dafarn.


Rydym wrth ein bodd i fod yn sefydliad sy'n croesawu anifeiliaid anwes ac rydym yn bwriadu parhau fel hyn.


Hoffem roi diweddariad byr i chi ar gyllid - Fel y gwyddoch fe wnaethom sicrhau’r Cyllid COF o £175,000 a hefyd codi £197,500 drwy’r cynnig cyfranddaliadau. Rhoddodd hyn ddigon i ni brynu’r dafarn, yr asedau, a rhoi rhywfaint o gyfalaf gweithio inni i ddechrau y busnes.


Diweddariad ariannol:


Rydym yn gwneud llif arian manwl a rhagolygon yn wythnosol , ac rydym yn hyderus gyda'r fasnach gyfredol a chynlluniau prynu, y byddwn yn parhau i fod mewn sefyllfa ariannol iach hyd y gellir rhagweld.


Gwirfoddoli:


Diolch i bawb sydd wedi dangos diddordeb yn y rhaglenni gwirfoddoli rydym yn eu sefydlu. Mae ein rhestr yn tyfu, a chroesewir y gefnogaeth yn fawr.


Os ydych chi eisiau gweld sut mae rhai o’r dyddiau gwirfoddoli diweddaraf wedi mynd, gallwch wirio ein diweddariadau amlach ar y wefan: neu drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol - rydym bellach ar Facebook ac Instagram.


Os gwelwch yn dda, os ydych yn dymuno rhoi eich enw ar gyfer gwirfoddoli mewn unrhyw agwedd, gallwch wneud cais i'n rhestr bostio gwirfoddolwyr ar y wefan https://www.tremeirchioncommunitypub.org/howtosupportComments


bottom of page